SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.18 número4Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • En proceso de indezaciónCitado por Google
  • No hay articulos similaresSimilares en SciELO
  • En proceso de indezaciónSimilares en Google

Compartir


Archivos de Prevención de Riesgos Laborales

versión On-line ISSN 1578-2549

Arch Prev Riesgos Labor vol.18 no.4 Barcelona oct./dic. 2015

 

 

 

Notícies des del Departament d'empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya

Noticias desde el Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya

News from the Departamento de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalunya

 

 

III PLA DE GOVERN DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 2015-2020 (disponible a www.gencat.cat/alafeinacaprisc)

La salut de les persones és una de les principals preocupacions que té el Govern de la Generalitat de Catalunya i és per això que des de la seva responsabilitat ha de definir les normes i aplicar les polítiques públiques que siguin necessàries per tenir cura de la salut de la població en general i en particular, pel que fa a aspectes laborals, promoure la protecció i la promoció de la salut dels treballadors en relació a la feina.

Unes condicions d'ocupació i de treball deficients, més enllà del patiment i del greuge personal pels treballadors que els hi suposen, tenen també una gran repercussió econòmica negativa en les empreses i el país.

Per millorar, però, no és suficient amb els esforços que l'administració des dels diversos àmbits (educatiu, sanitari, ...) pugui fer amb la implantació de les polítiques públiques sinó que molts agents, des del seus respectius àmbits, han de treballar per a la salut i el benestar laboral dels treballadors amb iniciatives ben alineades.

Amb aquestes premisses es va considerar necessari dissenyar una estratègia comuna entre l'administració i els principals agents socials que permetés incidir en els principals problemes i prioritats pel que fa a la prevenció de riscos laborals al nostre país.

Aquesta iniciativa es va materialitzar en el Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 (MECSSL) treballat, i acordat finalment, en el sí del Consell de Relacions Laborals de Catalunya (CRL).

Aquest MCESSL va suposar un acord sobre els eixos fonamentals amb que els diversos actors del món laboral en general, i de la prevenció en particular, preveuen orientar les planificacions de futur de les seves actuacions i activitats i poder fer-ho de forma harmònica unes i altres tot col·laborant eficientment en la millora de les condicions d'ocupació i de treball per tal que les empreses siguin més saludables i competitives.

En aquest context el Govern de la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat el Pla Interdepartamental de Govern (el III Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020) on es defineixen les línies i els programes d'actuació que el Govern emprendrà en compliment del compromís adquirit en el MECSSL 2015-2020.

Antecedents del III Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral

Fer un pla d'actuació en matèria de seguretat i salut laboral no és una experiència nova per l'administració catalana ja que tenim força antecedents i amb resultats molt positius de planificació en aquesta matèria.

Així, cal remuntar-se a l'any 2005 per trobar la primera gran experiència de Pla d'acció específic en prevenció de riscos laborals (el I Pla de Govern de Prevenció de Riscos Laborals). Aquell pla va estar vigent del 2005 al 2008 i va esdevenir una eina fonamental que va afavorir una reducció significativa dels índexs d'incidència de la sinistralitat laboral. A més, es varen desenvolupar els sistemes d'informació i registre per a poder fer un seguiment de les practiques preventives de les empreses i es va potenciar la coordinació i cooperació entre institucions competents en seguretat i salut laboral així com la participació dels agents socials i econòmics.

D'altra banda, el mateix any 2005, el Govern, els sindicats i les organitzacions empresarials de Catalunya van signar l'Acord Estratègic per a la Internacionalització, la Qualitat de l'Ocupació i la Competitivitat de l'Economia Catalana, revisat posteriorment pel període 2008-2011 on es va fer palesa la voluntat d'arribar d'elaborar un Pla de seguretat i salut laboral.

L'any 2008 es va elaborar, amb la participació dels agents socials, l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2009-2012 - II Pla de Govern (ECSSL). Aquella ECSSL definia el marc general de les polítiques de seguretat i salut laboral a Catalunya per al període 2009-2012 (prorrogat tàcitament fins el 2014) de forma coherent amb les estratègies espanyola i europea i es va constituir com a II Pla de Govern que també va incidir de forma significativa en la reducció de la sinistralitat laboral i la millora de les condicions de treball a Catalunya.

A la finalització del període de vigència de l'ECSSL es va analitzar els resultats obtinguts en el marc de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del CRL on es va fer una anàlisi exhaustiva de l'origen dels principals problemes relacionats amb la seguretat i salut laboral així com la definició dels reptes que caldria assumir els propers anys.

Fruit d'aquell treball es va definir un marc d'actuació conjunt, el MECSSL 2015-2020 (MECSSL), que com ja s'ha comentat va fugir de generalitzacions i es va centrar, conscientment i raonadament, en aquells reptes que s'entenia prioritaris, estratègics i assumibles tot tenint en compte l'entorn socioeconòmic i laboral actual de Catalunya.

El III Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral (PdG):

El III PdG s'emmarca en un context intern i extern. Des del punt de vista intern és coherent amb la resta de plans interdepartamentals d'altres matèries connexes que té establert el Govern de la Generalitat i amb les accions a executar pels departaments competents (Salut, Ensenyament, Interior, ...) com poden ser les relacionades amb formació, els hàbits saludables, els desplaçaments d'anada i tornada a la feina, etc.

Des del punt de vista extern hi ha iniciatives en matèria de seguretat i la salut laboral que tenen una forta influència en el nostre àmbit territorial, com pot ser l'estratègia europea i espanyola respecte les quals, el MECSSL i el PdG estan alineats tot respectant, però, las particularitats i prioritats de les nostres empreses i treballadors del nostre país.

Objectius del III Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral:

El PdG és fidel al compromís conjunt que es va prendre amb els agents socials dins el marc del CRL amb el disseny i l'aprovació del MECSSL 2015-2020 i en manté estrictament l'esquema d'objectius estratègics i operatius com a eix vertebrador.

El PdG desenvolupa doncs, allà on li pertoca actuar en tant que administració pública, aquells objectius estratègics i operatius en línies d'actuació i programes d'actuació adequats. En concret el PdG desplega 132 línies d'actuació a desenvolupar principalment pel Departament d'Empresa i Ocupació però també per part del Departament de Salut el Departament d'Ensenyament, etc.

El breu resum del contingut de les accions a emprendre és el següent:

Objectiu estratègic 1: Potenciar la millora de la gestió i la qualitat de la prevenció dels riscos laborals amb atenció especial a les pimes.

El primer objectiu estratègic incideix sobre la gestió de la prevenció a les empreses com a part indispensable per a la implantació de la prevenció, centrant-se en les pimes en constituir la part principal del teixit empresarial.

Per poder assolir-ho es preveu el desenvolupament d'instruments que afavoreixin la integració, la promoció de les activitats de sensibilització, la millora de l'assessorament a les empreses, el desenvolupament de programes voluntaris de reducció de sinistralitat, el foment de l'assumpció de la gestió de la prevenció, la facilitació de l'accés a la capacitació per al desenvolupament de les funcions del nivell intermedi i el foment d'aquests professionals.

D'altra banda s'incidirà en la millora de la prestació de l'assessorament i l'assistència tècnica per part dels serveis de prevenció aliens així com de les modalitats pròpies, es promourà la negociació col·lectiva i la participació dels treballadors, s'identificaran les bones pràctiques empresarials per facilitar-ne la seva transmissió i, es continuarà avançant en la simplificació administrativa.

Objectiu estratègic 2: Millorar les condicions de treball.

El segon objectiu estratègic es centra en actuacions sobre col·lectius i riscos específics o relacionats amb l'entorn sociolaboral així com el manteniment de les capacitats o l'adaptació dels llocs de treball. També s'impulsa el foment de la coordinació d'activitats empresarials i la promoció de la seguretat i la salut en el treball autònom.

S'han previst actuacions de sensibilització per a col·lectius on cal una protecció especial així com actuacions relacionades amb l'envelliment actiu i mobilitat per raó de feina o benestar laboral.

Es treballarà en un procediment per a la millora de la reincorporació al lloc de treball després de períodes d'incapacitat temporal i es promourà l'adaptació transitòria dels llocs de treball a les capacitats temporals dels treballadors.

Per últim, i pel que fa al treball autònom, es promourà la seguretat i salut laboral més enllà de la coordinació (obligatòria) en l'àmbit del treball autònom i de les cooperatives de treball associat.

Objectiu estratègic 3: Millorar la recerca, la difusió i l'aplicació pràctica del coneixement i integrar la prevenció en els continguts de la formació.

Per tal de millorar el coneixement i la recerca és mantindrà un sistema d'informació actualitzat i de qualitat i s'elaborarà la III Enquesta Catalana de Condicions de Treball.

Respecte de la recerca, i més enllà de l'activitat pròpia del' Institut de Seguretat i Salut Laboral del Departament d'Empresa i Ocupació, es renovaran acords de col·laboració amb centres de recerca i universitats de referència i se n'establiran de nous i es promourà la divulgació dels resultats de les recerques i la seva difusió en publicacions científiques i tècniques.

També es preveuen intervencions específiques pel que fa a l'exposició a plaguicides, a cancerígens, a factors de risc relacionats amb el treball nocturn i a torns, a factors de risc ergonòmic, a l'amiant, a nanomaterials, al trànsit i a factors de risc psicosocial.

Pel que fa a la integració de la prevenció en els continguts de la formació, es treballarà en tres àmbits fonamentals: formació professional, formació universitària i formació contínua.

Objectiu estratègic 4: Millorar el reconeixement dels danys a la salut derivats del treball.

Es promourà la qualitat de la vigilància de la salut dels treballadors desenvolupant una eina per avaluar-la, es revisaran el protocols de vigilància de la salut, es crearan protocols específics i s'implantarà una guia debona praxi per a la vigilància de la salut mental relacionada amb el risc psicosocial, entre altres.

Es facilitarà també la identificació de malalties laborals (professionals o no considerades així) i problemes de salut relacionats amb el treball. Es potenciarà, també, la coordinació entre agents implicats en el reconeixement dels danys a la salut, el control de la vigilància de la salut dels treballadors exposats a amiant i el seguiment i la millora del programa de vigilància de la salut postocupacional de treballadors exposats a l'amiant.

Objectiu estratègic 5: Promoure la implicació de totes les institucions i detots els actors relacionats amb la prevenció de riscos laborals a Catalunya.

S'executarà el pla anual de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del CRL en tant que espai de referència de diàleg i concertació social enl'àmbit de la seguretat i salut laboral a Catalunya i s'impulsarà la participació activa d'altres actors de la prevenció per intervenir coordinadament en el món laboral.

Es potenciarà la prevenció a l'administració catalana tot potenciant la millora de la gestió i qualitat. S'influirà en aquelles empreses amb què l'administració tingui relació promovent, si cal, l'existència de clàusules de prevenció en els convenis de col·laboració pel que fa a la formació en alternança i dual i als treballs en pràctiques.

Pel que fa a les relacions amb altres administracions es continuarà participant amb altres comunitats autònomes, organitzacions o agències estatals o europees referents en matèria de seguretat i salut laboral.

Objectiu estratègic 6: Adequar el marc normatiu aplicable a la realitat del mercat i de la conjuntura existent, i vetllar per al seu compliment efectiu.

Per executar aquest objectiu es desenvoluparan accions d'impuls i reflexió per a la millora del marc normatiu amb la revisió de determinades legislacions i l'elaboració de les corresponents propostes a l'administració competent, tot plegat amb el màxim consens dels agents econòmics i socials del país.

La millora del marc normatiu per tal de garantir l'exercici efectiu de les competències transferides i executives de la Generalitat també serà una activitat prioritària per desenvolupar en el present objectiu.

A més s'impulsarà el tractament de la prevenció en la negociació col·lectiva i se'n promourà l'autoregulació (per exemple, acords marc internacionals -AMI-, codis de conducta, ...), i es potenciarà la col·laboració amb la Comissió Tècnica de Seguretat i Salut del Tribunal Laboral de Catalunya com a instrument d'arbitratge en matèria deprevenció.

Objectiu estratègic 7: Aconseguir un increment del finançament que permeti desenvolupar accions derivades del MECSSL.

En aquest objectiu es defineixen les estratègies i actuacions a desenvolupar per potenciar un increment significatiu del finançament del PdG i la consolidació d'aquesta millora que permeti el desenvolupament de les activitats dels objectius precedents.

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons